Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Stoppen met werken, met pensioen gaan

Wil je eerder stoppen met werken, of minder gaan werken? Bijvoorbeeld omdat het werk fysiek of mentaal zwaarder wordt? Veel mensen die tegen het einde van hun carrière lopen kijken naar dat moment uit. Het vooruitzicht op meer vrije tijd en meer tijd voor hobby’s en (klein)kinderen spreekt veel mensen aan. RFPA zorgt met onafhankelijk pensioenadvies ervoor dat jouw financiële toekomst goed wordt geregeld.

Let op de valkuilen bij vervroegd pensioen!

Over welke onderwerpen kan je hier informatie vinden?

 • eerder stoppen met werken en de financiële gevolgen
 • grip op de financiële toekomst
 • hoeveel pensioen kan je maandelijks besteden?
 • tijdelijk extra uitkering, regeling vervroegde uitdiensttreding
 • voldoende pensioen bij overlijden?
 • lager pensioen door scheiding
 • wat is de toekomstige bestendigheid van pensioen?
 • duidelijkheid over volledig besteedbaar pensioen & AOW
 • voorkom fiscale verrassingen
 • extra regels als je eerder stopt met werken
 • pensioenuitvoerder wenst een verklaring
 • kan je pensioen naar de toekomst uitstellen?
 • bouw je pensioen op na de pensioenleeftijd?
 • moet je doorwerken als je pensioen uit wil stellen?
 • prepensioen uitstellen = verplicht doorwerken
 • gelden aanvullende fiscale voorwaarden?
 • WIA en pre-pensioen
 • WW en pre-pensioen
 • dit spreekt veel mensen aan
 • Onze oplossing om te stoppen met werken

Eerder stoppen met werken en de financiële gevolgen

Stop je voor de pensioengerechtigde leeftijd met werken, overweeg je om pensioen eerder in te laten gaan? Per saldo betekent dit dat het levenslange ouderdomspensioen waar je op kan rekenen lager is. Op zich is dat logisch, dezelfde hoeveelheid opgebouwde pensioengelden wordt over een langere (statistische) periode uitgekeerd waardoor je per saldo per jaar minder ontvangt. Wil je weten of eerder stoppen met werken financieel haalbaar is neem dan contact op.

Grip op de financiële toekomst

Zorg voor financiële zekerheid in de toekomst, vooral bij vroegtijdig stoppen of verminderen van werk. Onze financiële oplossingen garanderen voldoende inkomen, zowel op korte als lange termijn, zelfs bij een lager pensioen door verminderde pensioenopbouw. Wij helpen met opties om eerder met pensioen te gaan en zorgen voor voldoende inkomen voor en na AOW.

Hoeveel pensioen kan je maandelijks besteden?

Hoeveel je maandelijks kunt besteden, hangt af van diverse pensioenbronnen met verschillende uitkeringen en leeftijden. Pensioenfondsen keren op verschillende momenten bruto pensioenbedragen uit, en de AOW-leeftijd verschilt vaak van de pensioenleeftijd. Je hebt ook keuzes met betrekking tot de start van je pensioenuitkering en de verdeling tussen hogere en lagere uitkeringen in de eerste jaren.

Bij het stoppen met werken variëren de inkomsten per jaar, terwijl de vaste uitgaven zoals boodschappen, woonlasten en ziektekostenverzekering jaarlijks stijgen. Wij bieden helderheid over jouw toekomstige financiële situatie en helpen je inzicht te krijgen in de keuzes die je kunt maken.

Tijdelijk extra uitkering? Regeling Vervroegde Uitdiensttreding (RVU)

Vanaf 2021 is er gedurende de komende vijf jaar een tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing, waardoor je mogelijk een extra uitkering kunt ontvangen als je eerder stopt met werken. Deze versoepeling is ingevoerd omdat veel mensen die de AOW-leeftijd naderen, moeite hebben om de laatste jaren tot aan de AOW vol te maken vanwege gezondheidsproblemen door de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Het kabinet beoogt met deze maatregel werkgevers en werknemers meer ruimte te geven voor maatwerk.

Werkgevers kunnen nu oudere werknemers een uitkering aanbieden om eerder met pensioen te gaan, mits het einde van het dienstverband op basis van wederzijds goedvinden plaatsvindt. Het gebruik van deze tijdelijke RVU-regeling is echter onderhevig aan bepaalde voorwaarden.

Voldoende pensioen bij overlijden?

Denk aan het partnerpensioen om ervoor te zorgen dat je partner voldoende inkomen heeft bij jouw overlijden, vooral als het gaat om partnerpensioen op risicobasis. Als je in loondienst bent en overlijdt, ontvangt je partner een uitkering. Echter, als je eerder stopt met werken, vervalt het partnerpensioen. Dit kan leiden tot geen of gedeeltelijk partnerpensioen, waardoor de langstlevende partner mogelijk onvoldoende inkomen heeft na jouw overlijden en financiële problemen kunnen ontstaan. Wij tonen hoe je dit kunt voorkomen en oplossen.

Lager pensioen door een scheiding

Bepaalde afspraken zijn van invloed op de financiële haalbaarheid om te stoppen met werken. Ben je bijvoorbeeld gescheiden? Dan zijn er vaak afspraken gemaakt over de hoogte van het pensioen. Wij brengen afspraken uit het verleden in beeld, daardoor krijg je duidelijkheid en kan je weloverwogen beslissingen nemen.

Hoe bestendig is het toekomstige netto pensioeninkomen?

Veel pensioenfondsen kunnen het pensioen niet jaarlijks indexeren om prijsstijgingen (inflatie) deels te compenseren. Zonder jaarlijkse indexatie koop je effectief elk jaar minder met je pensioen, omdat de prijzen jaarlijks stijgen. Dit maakt het lastig om met zekerheid te zeggen of het financieel haalbaar is om te stoppen met werken. Onze analyses houden rekening met inflatie, waardoor je helderheid krijgt over je financiële toekomst.

Duidelijkheid over volledig besteedbaar pensioen & AOW

Met pensioenopbouw bij diverse fondsen, variëren uitkeringen in leeftijd en bedrag. De AOW-leeftijd verschilt vaak van de pensioenleeftijd. Bij stoppen met werken kunnen inkomsten sterk variëren, terwijl uitgaven doorlopen. Wij bieden helderheid in je toekomstige financiële situatie en helpen bij de juiste keuzes. De financiële en fiscale gevolgen van stoppen met werken worden duidelijk uiteengezet.

Voorkom fiscale verrassingen

De inhouding van belasting op pensioen voor  de AOW gerechtigde leeftijd is hoger dan de belasting op pensioen nadat de AOW gerechtigde leeftijd is bereikt. Dit kan ook gevolgen hebben voor netto hypotheeklasten, die kunnen stijgen. Ook is het belangrijk om stil te staan bij heffingskortingen, die veranderen. Wij voorkomen dat je niet wordt verrast met de mogelijk fiscale gevolgen als je stopt met werken.

Extra regels als je eerder stopt met werken

Bij vervroegd pensioen vijf jaar vóór de AOW-leeftijd gelden aanvullende voorwaarden. In deze situatie is stoppen met werken verplicht, omdat wordt aangenomen dat er geen arbeidsverhouding meer is.

Bij gedeeltelijke vervroegde pensionering kun je blijven werken. Het pensioen mag dan maximaal naar rato van de verlaging van je inkomen bij de werkgever worden uitgekeerd, zelfs als je daarna bij een andere werkgever gaat werken. Het hebben van een onderneming naast het dienstverband heeft geen invloed en kan worden voortgezet, in tegenstelling tot andere inkomsten.

Pensioenuitvoerder wenst een verklaring

Bij aanvraag van vervroegd pensioen meer dan vijf jaar vóór de AOW-leeftijd vereist de pensioenuitvoerder een verklaring. Hiermee geef je aan volledig te stoppen met werken. Als je gedeeltelijk stopt, verklaar je 'maximaal bij te verdienen' in dezelfde verhouding.

Als je na vervroegde pensionering besluit weer te werken, heeft dit over het algemeen geen gevolgen, zolang de intentie was om te stoppen op het moment van pensionering.

Kan je pensioen naar de toekomst uitstellen?

Wij merken dat steeds meer mensen later met pensioen gaan. Steeds meer mensen willen na het bereiken van de pensioenleeftijd blijven werken. Weliswaar in een ‘lichtere’ functie of  minder uur per week. In veel situaties kan pensioen naar de toekomst uitgesteld worden. Werkgevers pikken dit al vaker welwillend op en faciliteren hier al vaker in. Het bewustzijn bij werkgevers om werknemers onder passende omstandigheden langer laten werken wordt al groter.

Bouw je pensioen op na de pensioenleeftijd?

Wil je met pensioen gaan? Veel mensen willen weten of het financieel haalbaar is om eerder te stoppen met werken. Toch krijgen wij steeds vaker vragen van mensen die na de pensioenleeftijd door willen werken. Het is onze verwachting dat werkgevers daar in de toekomst nog meer in zullen faciliteren, om op die manier de inzetbaarheid van personeel te verduurzamen.

Bouw je na het bereiken van de pensioenleeftijd nog pensioen op als je nog werkt? De maximale pensioenleeftijd is in de meeste pensioenregelingen 68 jaar. Blijf je na jouw pensioenleeftijd werken dan betekent dat niet dat de pensioenopbouw automatisch doorloopt. De eindleeftijd voor de pensioenopbouw is dan immers bereikt waardoor je niet automatisch langer aan de pensioenregeling deelneem.

Moet je verplicht doorwerken als je pensioen uit wil stellen?

Bij het uitstellen van de ingangsdatum van je pensioen ben je niet verplicht door te werken, behalve bij uitstel van prepensioen. Het uitstellen van ouderdoms- of overbruggingspensioen vereist geen voortzetting van werk. Meestal valt het begin van de eerste pensioenuitkering samen met het moment van stoppen met werken. Als je ander inkomen hebt of voldoende vermogen, is het niet verplicht om je pensioen te laten ingaan. Zelfs als je een WIA-uitkering ontvangt, kan de ingangsdatum van het ouderdomspensioen worden uitgesteld, maar maximaal tot 5 jaar na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Prepensioen uitstellen = verplicht doorwerken

Als je prepensioen uit wil stellen dan moet je in dezelfde verhouding door blijven werken. Met andere woorden. Stel je het pre-pensioen volledig uit dan moet je ook volledig blijven werken. Stel je het pre-pensioen gedeeltelijk uit dan kan je naar verhouding minder gaan werken maar niet volledig stoppen met werken. Dit betekent dus dat het pre-pensioen niet uit kan stellen als je een WIA-uitkering ontvangt. Voor behoud van een WIA uitkering moet je immers blijven werken.

Gelden aanvullende fiscale voorwaarden?

Er gelden geen aanvullende fiscale voorwaarden als je het pensioen op de 'reguliere' ingangsdatum in laat gaan. In deze situatie is geen sprake van vervroeging of uitstel van pensioen. Je kan in dat geval volledig doorwerken naast het (pre)pensioen. Het totale inkomen wordt tegen het progressieve tarief in box 1 belast. Ook kan je ervoor kiezen om te stoppen met werken of in deeltijd te gaan werken.

Dit spreekt veel mensen aan

Onze persoonlijke begeleiding spreekt veel mensen aan. Wij zorgen dat je de juiste keuze kan maken en geven duidelijkheid in jouw toekomstige financiële situatie. RFPA gelooft in een integrale benadering waarbij jouw persoonlijke omstandigheden en de financiële en fiscale situatie in samenhang worden bekeken. Daardoor kan je weloverwogen een besluit nemen om eerder te stoppen met werken. Wil je meer weten neem dan contact op.

Onze oplossing om eerder te stoppen met werken! 

 • Een persoonlijk aanspreekpunt
 • Persoonlijke begeleiding bij financiële en fiscale vragen
 • Advies afgestemd op jouw wensen
 • Een duidelijk stappenplan
 • En een persoonlijk financieel dashboard. In het financieel dashboard worden alle factoren die in jouw situatie een rol spelen in samenhang op basis van realistische uitgangspunten doorgerekend, er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de financiële werkelijkheid. Het financiële effect van keuzes op korte termijn en de financiële haalbaarheid om eerder te stoppen met werken worden met jouw persoonlijk financieel dashboard in één oogopslag duidelijk.

Disclaimer: deze informatie is op geen enkele vorm vervanging van advies. Gebruik van de informatie is voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van de informatie. Rietveld Financiële Planning & Advies B.V. erkend op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor mogelijke (vervolg)schade.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen