Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Financieel Fit Personeel Programma

Verduurzaming inzetbaarheid personeel

Driekwart van de werkenden willen dat de werkgever meedenkt als zich een ingrijpende gebeurtenis voordoet die mogelijk financiële gevolgen heeft.

Financiële berekeningen over minder uren werken, vervroegd met pensioen gaan of minder inkomen bij ziekte of arbeidsongeschiktheid. Een meerderheid van het personeel heeft behoefte aan financiële duidelijkheid. Hier ligt een grote kans voor de werkgever!
Een rol van de werkgever bij financiële vragen wordt door personeel ervaren als ‘goed werkgeverschap’ en met de juiste aanpak kan dat bijdragen aan de verduurzaming van inzetbaarheid van personeel.

 

Waar is de meeste behoefte aan?
Waar medewerkers vooral behoefte aan hebben is inzicht en overzicht in de financiële en fiscale gevolgen, op korte en langere termijn, van minder werken of eerder stoppen met werken. De meest genoemde reden is meer tijd voor jezelf. Verder spelen leeftijd, meer tijd voor andere activiteiten, zorg voor de kinderen en gezondheid een rol. Voor vrouwen is gezondheid vaker een reden om minder of eerder te stoppen met werken, mannen noemen eerder hun leeftijd.

Bruto / Netto berekening geeft onvoldoende duidelijkheid
In de praktijk zie je veelal verkorte berekeningen die zeer indicatief duidelijk maken wat het zogenaamde ‘bruto / netto’ inkomen in een bepaald jaar is. Veel werknemers geeft dat onvoldoende inzicht en duidelijkheid. Dat begrijpen wij goed, er zijn immers meer factoren die een rol spelen.

'Financiële planning bij duurzame inzetbaarheid'

 

Inzetbaarheid personeel hoog op de agenda
Persoonlijke financiële planning is een zeer belangrijk onderdeel geworden van pensioneringsplanning en het raakt het HR-beleid. Voor veel werkgevers staat de inzetbaarheid van 'oudere' werknemers hoog op de agenda.
In ruim 10 jaar tijd is de gemiddelde leeftijd van 'stoppen met werken' gestegen van 61 jaar naar 65 jaar. Dit is voor een groot deel veroorzaakt door maatregelen die eerder stoppen met werken bemoeilijken. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de werknemer maar ook voor de werkgever. Al meer werkgevers zijn zich hier bewust van en vinden het zinnig om bij financiële vragen faciliterend op te treden en om tijdig goede afspraken te maken en dat is precies waar het Financieel Fit Personeel Programma in voorziet.

Financieel Fit Personeel Programma
Werknemers hebben behoefte aan inzicht in de financiële en fiscale gevolgen over meerdere jaren waarbij ook rekening is gehouden met andere factoren van de financiële situatie zoals de hypotheek, de pensioenaanspra(a)k(en) bij de (voormalige) werkgever(s), de gewijzigde AOW leeftijd, inflatie en het mogelijk niet indexeren van pensioen, etc. Pas dan wordt duidelijk wat de bestendigheid van de financiële situatie op korte en langere termijn is.

'Zorgen voor het juiste financiële inzicht en overzicht,
nu en in de toekomst. Dat is wat wij doen.'

Het Financieel Fit Personeel Programma (FFPP) van RFPA voorziet in die behoefte door middel van een integrale financiële analyse op individueel werknemersniveau. Met integraal wordt bedoeld dat ‘de gebeurtenis’ (bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid, (eerder) stoppen met werken, werkloosheid) in samenhang met de totale financiële situatie van de werknemer in beeld wordt gebracht en over meerdere jaren wordt doorgerekend. Dit geeft de werknemer echt duidelijkheid en geeft de mogelijkheid om weloverwogen de juiste keuzes te maken.

Veel werknemers hebben financiële vragen. Het zijn vragen waarbij de werkgever veel toegevoegde waarde heeft door de werknemer daarbij te helpen. Het vereist echter vaak specifieke kennis en vaardigheden die de werkgever niet altijd zelf kan bieden of het ontbreekt gewoonweg aan tijd.

'Personeel ervaart 'goed werkgeverschap' als
de werkgever bij financiële vragen helpt'


RFPA ondersteunt werkgevers en HR-afdelingen

RFPA maakt professionele integrale financiële analyses op werknemersniveau. De analyse geeft een werknemer op korte en langere termijn duidelijkheid in financiële en de fiscale gevolgen. Dat geeft rust, het wordt mogelijk om weloverwogen de juiste besluiten te nemen.

In welke situaties Financieel Fit Personeel Programma (FFPP)?

 • Reorganisatie
 • (Langdurige) arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag met wederzijds goedvinden of andere ontslagprocedures
 • Willen stoppen met werken op initiatief van de werknemer
 • Een medewerker of de partner is (ernstig) ziek

Voordelen van FFPP voor de organisatie / werkgever

 • Natuurlijke personeelsverloop
 • Ontwikkel-/en doorstroompotentieel voor personeel
 • De juiste werknemer met intrinsieke motivatie op de juiste plek
 • Meer duidelijkheid voor toekomstige personeelsplanning
 • Onderwerpen / gebeurtenissen worden beter bespreekbaar, je weet beter wat onder personeel leeft
 • (Ver)binden van en hogere loyaliteit van personeel
 • Toegevoegde waarde aan goed werkgeverschap
 • Verduurzaming inzetbaarheid personeel

Voordelen van FFPP voor de medewerker

 • Inzicht en overzicht krijgen in de toekomstige financiële situatie
 • Duidelijkheid in de financiële en fiscale wijzigingen
 • Duidelijkheid hebben in de financiële haalbaarheid van de (gewenste) levensstandaard, op korte en lange termijn
 • Weloverwogen een juist besluit nemen
 • Het geeft rust
 • Verbondenheid met de werkgever
Wil je meer over het Financieel Fit Personeel Programma weten?
Neem gerust contact op.
NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen