Advies in heel Nederland. Online of bij ons op kantoor

Veel directeur-grootaandeelhouders (dga’s) hebben een lening en/of rekeningcourantpositie bij de eigen bv. De hoogte van de schuld aan de bv kan verschillen van enkele duizenden tot vele miljoenen euro’s. Het voordeel van lenen van de bv is dat op deze manier de box 2-heffing van 26,9 procent kan worden uitgesteld.

Verder kan het lenen van de eigen bv een belastingbesparing in box 3 opleveren. Dit omdat de schuld aan de bv kan worden afgetrokken van de aanwezige box 3-bezittingen. Dit alles zorgt ervoor dat minder box 3-belasting is verschuldigd.

 

Wat is excessief lenen?

Vanaf 1 januari 2023 treedt de Wet excessief lenen in werking waardoor het hebben van een lening bij de eigen bv van meer dan 500.000 euro fiscaal wordt gestraft. Uitgezonderd zijn de eigenwoningleningen. De eerste peildatum is op 31 december 2023. Dit klinkt nog ver weg, maar de tijd vliegt voorbij en zeker voor die dga’s die een lening hebben bij de eigen bv van boven de 500.000 euro – niet zijnde een eigenwoninglening – is werk aan de winkel.

Het is niet relevant of de schuld is aangegaan door jou als dga of door je partner. Ook is het niet van belang of op basis van jullie huwelijkse voorwaarden de schuld behoort tot jouw vermogen of dat van je partner. Het maximumbedrag van vijf ton geldt voor jullie beiden gezamenlijk.

Een dergelijke lening van meer dan 500.000 euro wordt vanaf 2023 door de fiscus als bovenmatig beschouwd. Uiteraard is dit bedrag arbitrair, aangezien voor de ene dga een lening van 5 miljoen euro niet bovenmatig hoeft te zijn waar voor een andere dga geldt dat een lening van 50.000 euro al bovenmatig is gelet op zijn financiële positie. De fiscus wil met de nieuwe wet voorkomen dat belastingclaims onbeperkt vooruit worden geschoven, alsook dat leningen uiteindelijk niet meer terugbetaald kunnen worden.

 

Fictief regulier voordeel

De lening boven het maximumbedrag van 500.000 euro wordt het fictief regulier voordeel genoemd. Hierover is vanaf 2023 in box 2 belasting verschuldigd. Het fictief regulier voordeel geldt voor alle rechtsvormen waarin een aanmerkelijk belang kan worden gehouden. Voor alle duidelijkheid: van een aanmerkelijk belang is sprake als je als aandeelhouder, eventueel samen met je fiscale partner, in privé minimaal 5 procent van het geplaatste kapitaal in een vennootschap bezit. De meest voorkomende vennootschap is de bv.

Stel je hebt op 31 december 2023 een schuld aan je bv – niet zijnde een eigenwoningschuld – van 1 miljoen euro. Het fictief regulier voordeel komt dan uit op 500.000 euro. Hierover moet direct 26,9 procent box 2-heffing worden voldaan, ofwel 134.500 euro.

 

Hoe werkt dit in de jaren die volgen?

Het maximumbedrag van 500.000 euro wordt jaarlijks verhoogd met de eventuele eerdere fictieve reguliere voordelen waarover inkomstenbelasting is betaald. Hiermee wordt voorkomen dat jaarlijks vanwege hetzelfde bovenmatig gedeelte van de schulden een fictief regulier voordeel in de belastingheffing wordt betrokken.

Even een voorbeeld om dit te verduidelijken. Stel je bezit een jaar later (31 december 2024) nog steeds alle aandelen in de bv en je hebt ook nog steeds een schuld van 1 miljoen euro aan je bv. Het maximumbedrag wordt dan met 500.000 euro verhoogd naar 1 miljoen euro. Het fictief regulier voordeel bedraagt dan 0 euro, ultimo 2024.

 

Leningen/schulden

Onder leningen/schulden aan je eigen bv worden verstaan: alle schulden met uitzondering van eigenwoningschulden. Eigenwoningschulden zijn leningen die zijn aangegaan bij de eigen bv en die zijn gebruikt voor de aankoop, verbetering of onderhoud van je eigen woning. Verder moeten deze leningen voldoen aan de fiscale spelregels voor wat betreft rente en aflossing.

Wordt de lening aangegaan na 31 december 2022 dan moet aanvullend verplicht een recht van hypotheek worden verstrekt aan de bv. Het is niet noodzakelijk dat het hier een eerste recht van hypotheek betreft. Verder is een aandachtspunt dat de uitzondering voor eigenwoningschulden vervalt als na 30 jaar de lening naar box 3 verhuist of als de box 1-lening al eerder is omgezet naar een box 3-lening.

Goed te weten is verder dat eventuele vorderingen die je hebt op je eigen bv niet mogen worden afgetrokken van de schuld/lening aan je bv.

 

Verbonden persoon

Het fictief regulier voordeel is ook van toepassing op leningen die zijn aangegaan bij de bv van aan jou of je partner verbonden personen. Een verbonden persoon is de bloed- of aanverwant in de rechte lijn. Denk hierbij aan ouders, kinderen en kleinkinderen. Een broer of zus behoort niet tot de verbonden personen. Het bedrag boven het maximumbedrag van 500.000 euro van de schulden van een verbonden persoon wordt toegerekend aan de aanmerkelijkbelanghouder. De toerekening geldt alleen als het een schuld van een verbonden persoon betreft aan de vennootschap waarin de aanmerkelijkbelanghouder een aanmerkelijk belang heeft, maar de verbonden persoon niet.

Stel jij bezit alle aandelen in een bv. Je hebt per 31 december 2023 een schuld – niet zijnde een eigenwoningschuld – van 450.000 euro bij je bv. Jouw zoon (geen aandeelhouder, geen aanmerkelijkbelanghouder) heeft per 31 december 2023 een bedrag van 650.000 euro geleend bij jouw bv (geen eigenwoninglening). Jouw zoon heeft daarmee, gelet op het maximumbedrag, een bovenmatige schuld van 150.000 euro. Omdat jouw zoon een verbonden persoon is wordt de bovenmatige schuld aan jou toegerekend. Dit betekent dat jij ultimo 2023 een fictief regulier voordeel hebt van 100.000 euro (450.000 euro + 150.000 euro = 600.000 euro minus 500.000 = 100.000). Jouw maximumbedrag wordt met 100.000 euro verhoogd naar zes ton.

 

Voorkomen dubbele heffing

Om dubbele belastingheffing te voorkomen is bepaald dat het fictief regulier voordeel ook negatief kan zijn. Wanneer de totale som van de schulden minder bedraagt dan het maximumbedrag, is in beginsel sprake van een negatief fictief regulier voordeel. Er kan echter slechts sprake zijn van een negatief fictief regulier voordeel voor ten hoogste het bedrag dat eerder bij de aanmerkelijkbelanghouder als positief fictief regulier voordeel in aanmerking is genomen. Het negatief fictief regulier voordeel verlaagt het maximumbedrag.

Stel jij hebt als dga in 2023 een schuld – geen eigenwoningschuld – van 750.000 euro aan je bv. Het fictief regulier voordeel bedraagt zodoende 250.000 euro. Het maximumbedrag stijgt hierdoor van 500.000 euro naar 750.000 euro. In 2024 los je 400.000 euro af waardoor de schuld afneemt tot 350.000 euro. Het bovenmatige deel van jouw schulden bedraagt hierdoor ultimo 2024 min 400.000 euro (350.000 minus 750.000 euro). Echter, omdat slechts 250.000 euro van dit bedrag in 2023 als positief fictief regulier voordeel in aanmerking is genomen, is het negatief fictief regulier voordeel in 2024 beperkt tot 250.000 euro. Zodoende daalt het maximumbedrag van 750.000 euro naar 500.000 euro.

Door ook constructies als ‘van de vennootschap via een derde lenen’ onder de regeling te plaatsen worden veel ontwijkroutes dichtgetimmerd.

 

Tijdig maatregelen treffen

Mocht je over een excessieve schuld beschikken dan heb je nog ruim twee jaar om dit op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld door dividend uit te keren en hiermee de schuld terug te brengen. Dit betekent dat er wel middelen moeten zijn om de box 2-heffing te betalen over het uitgekeerde dividend. Om bijvoorbeeld 200.000 euro aan schuld weg te werken zal een dividend nodig zijn van 273.597 euro (box 2-heffing 73.597 euro).

 

Onze oplossing bij excessief lenen

 • Jouw eigen aanspreekpunt
 • Persoonlijk begeleiding bij financiële en fiscale vragen
 • Advies afgestemd op jouw wensen
 • Een duidelijk stappenplan
 • Een persoonlijk financieel dashboard. In het financieel dashboard worden alle factoren die in jouw situatie een rol spelen in samenhang op basis van realistische uitgangspunten doorgerekend, er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de financiële werkelijkheid. Het financiële effect van veranderingen en keuzes op korte termijn en de financiële gevolgen van ontslag worden met jouw persoonlijk financieel dashboard in één oogopslag duidelijk.

 

Met onze persoonlijke begeleiding, advies en jouw eigen financieel dashboard krijg je:

 • Financieel inzicht & overzicht
 • Bevestiging van de haalbaarheid van jouw wensen
 • Financiële duidelijkheid
 • Fiscale optimalisatie
 • Geen dikke rapportages
 • Visualisatie van jouw volledige financiële situatie
 • Eénduidige en heldere antwoorden
 • Een duidelijk stappenplan
 • Financiële kansen & mogelijkheden
 • Volledige informatie voor de juiste beslissingen
 • Persoonlijke begeleiding en advies
 • Financiële rust

 

Disclaimer: deze informatie is op geen enkele vorm vervanging van advies. Gebruik van de informatie is voor eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker van de informatie. Rietveld Financiële Planning & Advies B.V. erkend op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor mogelijke (vervolg)schade.

NEEM CONTACT OP
Een goed financieel besluit nemen is niet eenvoudig. Heb je een financiële vraag, of weet je niet goed waar je met je vraag terecht kunt? Professioneel en persoonlijk, zo helpen wij graag! Het eerste kennismakingsgesprek waarin wij je vragen en onze werkwijze bespreken is kosteloos.
Contact opnemen
Contact opnemen